Regulamin Stadionu Miejskiego w Witnicy

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. STRZELECKIEJ

W WITNICY

 

-CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA

 

 1. Gmina Witnica jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 56 i powierzchni 23.763m2, położoną w Witnicy, przy ul. Strzeleckiej, zagospodarowanej jako Stadion Miejski.
 2. Nieruchomością administruje w imieniu Gminy Witnica, Miejski Dom Kultury w Witnicy, ul. Gorzowska 22, wyznaczając osobę odpowiedzialną- Zarządcę Stadionu (zwanego dalej „Zarządcą”).
 3. Celem niniejszego dokumentu jest ustanowienie i określenie zasad prawidłowego korzystania ze Stadionu Miejskiego, jego pomieszczeń i urządzeń przez wszystkie osoby przebywające na jego terenie, w tym kibiców, sportowców, gości i personel.
 4. Korzystanie ze stadionu odbywa się za wcześniejszą zgoda Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Witnicy (zwanego dalej „Dyrektorem”), w oparciu o harmonogram korzystania.
 5. W godzinach od 8:00 – 15:00 pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu mają grupy szkolne.
  W godzinach od 15:00 – 21:00 w dni powszednie oraz od 8:00 – 21:00 w weekendy osoby indywidualne korzystać mogą w terminach wolnych , ujętych w harmonogramie, rezerwacji obiektu. Wykaz wolnych terminów jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Witnicy, lub pod numerem tel. 95 721 64 69.
 6. Osoby indywidualne mogą korzystać wyłącznie z bieżni stadionu lekkoatletycznego
  w godzinach ogólnodostępnych dla mieszkańców, niekolidujących z zawodami i zorganizowanymi zajęciami sportowymi, po wcześniejszym wpisaniu się do rejestru osób korzystających prowadzonym przez Zarządcę stadionu.
 7. Osoby niepełnoletnie korzystają ze stadionu w obecności opiekuna lub Zarządcy obiektu.
 8. O możliwości i zasadach organizowania imprezy na stadionie decyduje Dyrektor.
 9. Ze stadionu korzystać mogą:
 • Kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora i trenera;
 • Grupy zorganizowane;
 • Dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela;
 • Zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia i organizacje;
 • Osoby fizyczne;
 • Dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieka osób pełnoletnich;
 • Osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności ( w miejscach do tego wyznaczonych trybuny).
 1. Ze stadionu nie mogą korzystać:
 • Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
 • Osoby, które nie dopełniły formalności związanych z korzystaniem z obiektu;
 1. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do:
 • Używania obuwia sportowego przeznaczonego do danej dyscypliny sportu ( w tym kolców lekkoatletycznych stożkowych max. 6mm), halówek i stroju sportowego;
 • Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących się na wyposażeniu stadionu;
 • Utrzymywania czystości i porządku na terenie stadionu;
 • Podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu;
 • Przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu;
 1. Warunkiem zorganizowania imprezy sportowej na stadionie jest podpisanie umowy najmu obiektu i bezwzględnie jej przestrzeganie.
 2. Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem na warunkach określonych we wcześniej podpisanej umowie pomiędzy Miejskim Domem Kultury w Witnicy a klubem, stowarzyszeniem sportowym lub szkołą.
 3. W czasie zawodów/zajęć organizator/prowadzący zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz regulaminu i jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym ze stadionu.
 4. Opiekunowie, trenerzy lub instruktorzy przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć zobowiązani są do dokonania wpisu do rejestry korzystających, prowadzonego przez Zarządcę stadionu. Wpis dotyczy: ilości uczestników i podmiotu organizującego zajęcia. Należy go potwierdzić własnoręcznym podpisem.
 5. Za grupy trenujące na stadionie pełna odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, trenerzy, instruktorzy, zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.
 6. Przebywającym na terenie obiektu oraz korzystającym ze stadionu zabrania się w szczególności:
 • Palenia tytoniu;
 • Wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych używek ograniczających świadomość i sprawność człowieka;
 • Wprowadzenia i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stadionu np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
 • Niszczenia urządzeń sportowych i płyty obiektu
 • Żucia gumy
 • Przeszkadzania w zajęciach;
 • Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
 • Wprowadzania zwierząt;
 • Korzystania z bieżni w obuwiu piłkarskim z korkami;
 • Wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie: płoty, mury, ogrodzenia boiska i stadionu, zamknięte bramy, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty;
 • Wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla publiczności;
 • Używania na terenie stadionu czapek kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikacje osoby;
 • Wszelkiego handlu, rozdawania druków, ulotek i przeprowadzania zbiórek Pieniężnach i rzeczowych bez zgody Dyrektora;
 • Pisania na budowlach, urządzeniach, trybunach lub drogach, ich malowania i oklejania;
 • Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
 • Zaśmiecania stadionu;
 • Wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych, butelek i innych pojemników wykonanych ze szkła lub innego pękającego, lub szczególnie twardego materiału.
 1. Dyrektor i pracownicy Miejskiego  Domu Kultury w Witnicy mogą kontrolować wszystkie zajęcia odbywające się na stadionie, a w razie stwierdzenie uchybień zakazać korzystania z obiektu.
 2. Dyrektor i pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Witnicy zobowiązani są do niezwłocznie podejmować działania mające na celu usunięcie zagrożenie życia lub zdrowia uczestników imprezy, lub zapobieżenie niszczenia mienia.
 3. Za wartościowe przedmioty pozostawione na obiekcie Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 5. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.