Deklaracja Dostępności

Miejski Dom Kultury w Witnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Domu Kultury w Witnicy.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji , napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
Wyłączenia
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewelina Surma.
E-mail: ksiegowosc@mdk.witnica.pl
Telefon: 577 400 520, 509 533 207

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Witnicy
Adres: Miejski Dom Kultury w Witnicy, ul. Gorzowska 22, 66-460 Witnica
E-mail: ksiegowosc@mdk.witnica.pl
Telefon: 577 400 520
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek nr 1 przy ulicy Gorzowskiej 22, 66-460 Witnica obecnie jest w przebudowie, jest wyłączony z użytkowania.

Budynek nr 2 RCR przy ulicy Żwirowej 8, 66-460 Witnica posiada główne wejście przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (szerokie schody zabezpieczone metalowymi barierkami, podjazd dla osób poruszających się na wózkach), oznakowane miejsce parkingowe dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. W budynku dostępne są szerokie korytarze, brak progów. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych słabowidzących. Brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

Budynek nr 3 Zółty Pałacyk przy ulicy Sikorskiego 6, 66-460 Witnica budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, otoczenie przy Pałacyku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nr 4 przy Stadionie przy ulicy Strzeleckiej 1, 66-460 Witnica Do budynku Miejskiego Domu Kultury w Witnicy prowadzi jedno wejście główne znajdujące się na poziomie zero. Jest to wejście usytuowane od strony boiska.
Nad wejściem do budynku brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Cały kompleks biurowy znajduje się na parterze budynku.
Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są pomieszczenia tylko na parterze.
W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.
W budynku brak pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla.
Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia
Przeprowadzono standardowe testy zgodności standardami W3C i WCAG. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.